Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Waterweren

Op de  themasite Waterweren informeren wij u over het werk van STOWA op het gebied van het ontwikkelen, implementeren en delen van kennis over de bescherming tegen hoog water en te veel water. STOWA richt zich met name op kennisontwikkeling over regionale keringen, voor en met de regionale beheerders van deze keringen, vooral de waterschappen. Maar wij werken - waar nuttig en nodig - ook samen met kennisontwikkelaars op het gebied van primaire keringen.

borderbottom

A. Aanwijzen en normeren van waterkeringen

Het aanwijzen en normeren van regionale keringen gebeurt door de provincies. Het gaat daarbij om twee vragen: welke keringen gelden als regionale keringen en aan welke veiligheidsnorm moeten deze voldoen? Binnen het aandachtsveld aanwijzen en normeren voert STOWA een aantal onderzoeken uit.

>Lees meer

borderbottom

B. Toetsen regionale keringen

Om aan te kunnen tonen dat regionale waterkeringen aan de vastgestelde normen voldoen, moeten de waterkeringbeheerders de veiligheid van de waterkeringen toetsen. Binnen het aandachtsveld Toetsen worden uiteenlopende onderzoeken uitgevoerd.

>Lees meer

borderbottom

C. Beheer & Onderhoud

STOWA geeft handvatten aan waterbeheerders voor het uitvoeren van inspecties, ondersteuning bij beheermaatregelen en helpt bij het vormgeven van risicogestuurd beheer en onderhoud.

>Lees meer

borderbottom

D. Verbeteren & Versterken

STOWA doet praktijkgericht onderzoek naar efficiënte(re) versterkingsmethoden, als een kering niet voldoet aan de gewenste veiligheidsnorm.

>Lees meer

borderbottom

E. Systeembenadering

Door niet alleen te kijken naar de kering, maar de kering in samenhang te zien met haar omgeving kan een waterveiligheidsprobleem in sommige gevallen op een andere manier opgelost worden. STOWA doet hier onderzoek naar, onder meer naar zogenoemde meerlaagsveiligheid.

>Lees meer

borderbottom

Kennisdag Regionale Keringen 2017: Belang goede regionale waterveiligheid steeds meer gevoeld

20-6-2017

Op 8 juni 2017 vond in het provinciehuis in Haarlem de jaarlijkse kennisdag Regionale Keringen plaats. Zo'n 75 deelnemers afkomstig van waterschappen, provincies en adviesbureaus werden op de hoogte gebracht van de laatste ontwikkelingen op het gebied van de regionale waterveiligheid. Het belang van een goede regionale waterveiligheid wordt - met een nieuwe toetsronde in aantocht - steeds dringender gevoeld, zo bleek tijdens de dag.

>Lees het verslag van deze dag

Kennisdag Inspectie Waterkeringen 2017: Bruggen slaan tussen kennis, ervaringen en inzichten

10-4-2017

Overbruggen. Dat was het thema van de Kennisdag Inspectie Waterkeringen die op 23 maart plaatsvond in Burgers' Zoo in Arnhem. Het was alweer de veertiende keer dat STOWA en Rijkswaterstaat deze dag hadden georganiseerd. Niet voor niets. Met meer dan driehonderd bezoekers - merendeels mensen uit de dagelijkse praktijk - bleek eens te meer dat de dag duidelijk voorziet in een behoefte. >Lees een verslag, inclusief videolinks

 

Geactualiseerde visie op regionale waterkeringen verschenen: 'Verder bouwen op een goed fundament'

25-1-2017

Verder bouwen op een goed fundament. Dat is de veelzeggende titel van de nieuwe visie op de regionale keringen die onlangs uitkwam. De visie - de opvolger van de eerste visie uit 2004 - is een coproductie van waterschappen en provincies, onder leiding van STOWA. Ook het Rijk was betrokken bij de totstandkoming.

>Lees een samenvatting van de nieuwe visie

>Download de nieuwe visie

Na het uitkomen van de eerste visie in 2004 zijn provincies, waterschappen en Rijkswaterstaat samen aan de slag gegaan met de regionale waterkeringen. De keringen zijn - in navolging van primaire keringen - aangewezen, genormeerd en grotendeels getoetst. Vele honderden kilometers zijn versterkt. Zo is in de afgelopen twaalf jaar een belangrijke stap voorwaarts gezet. Het werk is echter nog niet af. Het toetsen en versterken van de regionale waterkeringen gaat ook de komende jaren door.

Goed fundament
Er is een goed fundament gelegd dankzij de eerste visie. De actualisatie is volgens dijkgraaf Hetty Klavers en gedeputeerde Ben de Reu (Zeeland) dan ook vooral bedoeld om plaats te bieden aan opgedane ervaringen en kennis, aan inzichten uit onder meer het Deltaprogramma, aan klimaatverandering en om de bodemdaling te agenderen. Maar ook om een basis te leggen voor een verdere doorontwikkeling van de wijze waarop wij met onze regionale waterkeringen omgaan.

Overstromingsbenadering
Het Deltaprogramma en de Deltabeslissingen hebben de kijk op waterveiligheid veranderd. De overstromingskansbenadering doet zijn intrede en leidt voor de primaire waterkeringen tot een omvangrijke beoordelings- en verbeteropgave. Ook zijn met het Deltaprogramma inzichten ontstaan over ruimtelijke adaptatie en meerlaagsveiligheid. Een vraag?die in de afgelopen jaren naar voren is gekomen, is of een vergelijkbare waterveiligheidsbenadering moet gaan gelden voor regionale waterkeringen. Op dit ogenblik wordt voor regionale waterkeringen niet overwogen over te stappen op deze benadering. De nieuwe visie geeft wel een eerste duiding van de mogelijke gevolgen van zo'n overstap.

Laatste nieuws

Opsporen van muskusratten via eDNA

23-1-2018 STOWA werkt aan een innovatieve methode om het opsporen van muskusratten te vergemakkelijken, zodat deze veel gerichter ku...

Veldproef zettingsvloeiing in Westerschelde

22-9-2014 De stichting FloodControl IJkdijk is, na eerdere succesvolle IJkdijk- en Livedijkproeven, een veldproef gestart om het ver...

LTV Regionale Waterkeringen

2015